Agrégateur de contenus

Revenir à la page complète
« Retour

2017.04 Finalisatie masterplan nieuwbouw

Op 28 april 2017 keurde de gemeenteraad het masterplan voor de toekomstige site van AZ Nikolaas goed.
 
Eind 2013 maakte AZ Nikolaas bekend te verhuizen naar een nieuwbouwcampus aan de westrand van Sint-Niklaas. In 2015 werd een architectenbureau geselecteerd om een masterplan voor de nieuwe campus op te maken. In overleg met een ruime stuurgroep samengesteld uit het stadsbestuur, AZ Nikolaas en vertegenwoordigers van het buurtcomité werd gezocht naar een evenwicht tussen nieuwe (infra)structuur, de bestaande woonomgeving en een actieve landbouwbedrijvigheid, met behoud van de naastliggende open ruimte.
 
Het masterplan voorziet voor het hoofdgebouw van het nieuwe ziekenhuis een vloeroppervlakte van ca. 110.000 m² (inclusief uitbreidingen) en een maximale hoogte van 29 meter. Naast het hoofdgebouw, wordt er op het terrein ook ruimte voorzien voor enkele vrijstaande gebouwen voor specifieke zorg (bv. psychiatrische afdelingen).
 
Al deze gebouwen worden optimaal landschappelijk geïntegreerd zodat de impact voor de buurt wordt beperkt. Het ziekenhuisgebouw wordt daarbij zo veel mogelijk richting N41 voorzien. Het masterplan voorziet hiervoor in de aanplant van een reeks boomsingels die de overgang vormen naar de agrarische open ruimte en die bijdragen aan het helend parkkarakter van de site.
 
De ontsluiting van de site gebeurt volledig langs de N41, via het kruispunt met de Heimolenstraat, hierdoor wordt de leefbaarheid van de omringende woonstraten optimaal gevrijwaard. Op de campus wordt – naast parkeergebouwen voor het ziekenhuis – eveneens een geïntegreerde randparking voor 250 tot 300 parkeerplaatsen voorzien, met een hoogfrequente busverbinding naar het stadscentrum. Daarnaast wordt zo veel mogelijk ingezet op vlugge, veilige fietsverbindingen.
 
Het voorontwerp van dit masterplan werd op 3 oktober 2016 voorgesteld op een bewonersvergadering. Na dit buurtoverleg werd het masterplan, rekening houdend met de opmerkingen van de omwonenden, verder verfijnd en gefinaliseerd.
 
In de gemeenteraad van april 2017 werd meteen ook de opdracht voor het opstellen van een plan-MER en RUP goedgekeurd, zodat in het najaar deze volgende belangrijke stappen in het planvormingsproces kunnen opgestart worden.