Affichage de contenus web

Honoraria van zorgverleners

(artsen en andere verstrekkers)

 

Dit zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen aanrekenen voor hun verstrekkingen.

 

Voorbeeld:

 

Drie mogelijke honoraria zijn te onderscheiden:

 1. Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  Voor de verstrekkingen onder deze noemer betaalt u als patiënt geen persoonlijk aandeel of supplement. Ze worden integraal verrekend aan het ziekenfonds. In het voorbeeld wordt dus € 96,45 aan het ziekenfonds gefactureerd.

   
 2. Honoraria deels ten laste van het ziekenfonds
  Dit zijn de honoraria waarvoor u een persoonlijk aandeel en/of supplement betaalt. Deze worden per specialisme en per verstrekker vermeld. In sommige gevallen, wanneer er geen contact is tussen patiënt en zorgverstrekker (bijvoorbeeld bij bloed-, urine- en weefselonderzoek), kan de arts voor u onbekend zijn. De volledige omschrijving van de verstrekking kunt u aan de hand van de nomenclatuurcode (die vermeld staat in de kolom 'code') terugvinden in de databank 'Nomensoft' die beschikbaar is op de website van het Riziv.

  In de kolom ten laste ziekenfonds vindt u het bedrag dat voor de verstrekking vergoed wordt door het ziekenfonds. In het voorbeeld is dat voor verstrekking 558795 € 18,35, voor verstrekking 455254 € 17,69 en voor verstrekking 455276 € 15,48.

  Persoonlijk aandeel in de prestatie van de zorgverstrekker
  In den kolom ten laste patiënt vindt u het persoonlijk aandeel in de prestatie van de zorgverstrekker terug. Dit wordt ook het remgeld genoemd. Dit remgeld is dus het verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat het ziekenfonds terug betaalt. In het voorbeeld betaalt de patiënt voor verstrekking 558795 € 5,11, voor verstrekking 455254 € 2,41 en voor verstrekking 455276 € 2,11.

  Conventiestatus
  Tweejaarlijks worden tussen artsen, ziekenfondsen en de overheid honorariumtarieven vastgelegd in een overeenkomst op basis waarvan de tussenkomst van het ziekenfonds is bepaald. Deze overeenkomst wordt ook conventie genoemd. Elke arts beslist zelf of hij al dan niet tot deze conventie toetreedt. Er zijn drie mogelijke situaties:

Geconventioneerde zorgverstrekkers

Deze zorgverstrekkers aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen volledig en respecteren de afgesproken maximumtarieven. Zij rekenen geen ereloonsupplementen aan tenzij de patiënt andere eisen stelt en bijvoorbeeld een éénpersoonskamer kiest.
Niet-geconventioneerde zorgverstrekkers Deze zorgverstrekkers aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet. Dit betekent dat de zorgverstrekker vrij de tarieven bepaalt.
Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekkers Deze zorgverstrekkers aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen slechts gedeeltelijk. Zij respecteren de afgesproken maximumtarieven enkel op bepaalde plaasten (bijvoorbeeld in de privépraktijk of ziekenhuispraktijk) of tijdstippen (bepaalde dagen of bepaalde uren op een dag). Alleen de artsen en tandartsen kunnen gedeeltelijk geconventioneerd zijn.

Geconventioneerde zorgverstrekkers worden (zie voorbeeld bovenaan) aangeduid met een "C", niet-geconventioneerde zorgverstrekkers met "NC" en deels geconventioneerde zorgverstrekkers met "PC". Een overzichtslijst met de conventiestatus van zorgverstrekkers is ter beschikking aan de opnamebalies.

Ereloonsupplement
Voor de verblijven in een éénpersoonskamer mogen alle artsen ereloonsupplementen aanrekenen (ook honorariumsupplementen genoemd). In AZ Nikolaas zijn deze beperkt tot maximaal 150%. Voor de verblijven in een tweepersoonskamer mogen geen ereloonsupplementen gevraagd worden.

Op deze principes bestaan echter een aantal uitzonderingen. Indien één van die uitzonderingen van toepassing is, zal uw behandelende arts u voor de behandeling een document laten ondertekenen (het Informed Consent) met vermelding van het bedrag van het supplement. Voor concrete vragen in verband met erelonen die berekend worden op basis van de kostprijs van de ingreep, kunt u contact opnemen met uw behandelende arts.

De ereloonsupplementen vindt u onder de kolom 'supplement'.

Denk goed na of u al dan niet een éénpersoonskamer neemt. De supplementen bij een éénpersoonskamer kunnen immers hoog oplopen. Ter verduidelijking maken we met een fictief voorbeeld de vergelijking voor een ingreep met een verblijfsduur van drie dagen in het ziekenhuis tussen enerzijds een opname in een éénpersoonskamer en anderzijds een opname in een tweepersoonskamer:
 

Tweepersoonskamer
  Ten laste ziekenfonds Persoonlijk aandeel Te betalen door patiënt
Ligdagen   € 75,06 (1) € 75,06
Kamersupplement     € 0
Ingreep € 500 € 50 € 50
Medicatie   € 100 € 100
Onderzoeken € 200 € 30 € 30
Kamercomfort   € 8,25 (4) € 8,25
Totaal:     € 263,31

 

Eénpersoonskamer
  Ten laste ziekenfonds Persoonlijk aandeel Supplement Te betalen door patiënt
Ligdagen   € 75,06 (1)   € 75,06
Kamersupplement     € 150 (2) € 150
Ingreep € 500 € 50 € 825 (3) € 875
Medicatie   € 100   €  100
Onderzoeken € 200 € 30 € 345 (3) € 375
Kamercomfort       € 0
Totaal:       € 1.575,06

(1) Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs = voor eerste dag € 43,20 + vanaf tweede dag: € 15,93 = 43,20 + 15,93 + 15,93 = € 75,06
(2) Kamersupplement éénpersoonskamer = € 50 (50 x 3 dagen = € 150)
(3) Het ereloon aan 150% = het tarief van de verstrekking x 150%.
(500 + 50) x 150% = € 825 en (200+30) x 150% = € 345
(4) Kamercomfort tweepersoonskamer = € 2,75 per dag (2,75 x 3 dagen = € 8,25). De gesprekken (telefoon) worden apart aangerekend. Op een éénpersoonskamer is het kamercomfort inbegrepen in het kamersupplement, enkel de gesprekken (telefoon) worden aangerekend.
 

3. Honoraria volledig ten laste van de patiënt

Voor deze verstrekkingen is er geen tussenkomst van het ziekenfonds. Deze kosten dient u dus volledig zelf te betalen.