Webcontent weergeven

Privacyverklaring met betrekking tot de website en applicatie AZ Nikolaas

 

1.  Verwerkingsverantwoordelijke

AZ Nikolaas vzw

Maatschappelijke zetel:

Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas

Algemeen telefoonnummer: +32 (0)3 760 60 60

Ondernemingsnummer: BE 0881.291.322

 

Data Protection Officer

Denis Roels

Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas

Telefoon: +32 (0)3 760 88 92

E-mail: denis.roels@aznikolaas.be

 

AZ Nikolaas streeft ernaar veilig met uw gegevens om te gaan. Wij vragen slechts beperkte informatie op. Soms is het echter nodig om bijkomende persoonsgegvens op te vragen, bijvoorbeeld om u te kunnen identificeren om een veilige login te garanderen. Wij zullen omzichtig met uw gegevens omgaan en doen alle nodige inspanningen om uw privacy te respecteren.

 

Het ziekenhuis garandeert onderstaande met betrekking tot uw privacy:

 1. Wij delen uw gegevens enkel met externe partijen zoals beschreven in artikel 2b) van onderhavige Privacyverklaring.
 2. Wij beschermen uw persoonsgegevens alsof het de onze zijn.
 3. Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die wij hieronder opsommen.

 

2.  Wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens

a. Overeenkomst tussen u en het AZ Nikolaas

Uw persoonsgegevens zulllen verwerkt worden voor volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een account om u persoonlijk toegang te verlenen tot de applicatie en de website van het AZ Nikolaas.
 • Het bewerkstelligen van het aanmelden op onze website en applicatie.
 • Het verspreiden van informatie betreffende de applicatie en de website van het AZ Nikolaas en eventuele updates.
 • Het informeren over het medisch aanbod binnen het AZ Nikolaas.
 • Marketing doeleinden.
 • Het versturen van nieuwsbrieven door AZ Nikolaas en de aan het AZ Nikolaas verbonden artsen.

In de volgende paragrafen vertellen we u meer over welke gegevens we mogelijk aan u vragen:

 • Naam en adres
  We verwerken uw naam omdat we u liever persoonlijk aanspreken in plaats van met een willekeurige code.
  Uw adres zal worden gebruikt om briefwisseling te zenden betreffende de werking van het AZ Nikolaas of evenementen door het AZ Nikolaas, of de aan het AZ Nikolaas verbonden artsen, georganiseerd.
 • E-mail
  We zullen uw e-mailadres hoofdzakelijk gebruiken om u uw accountgegevens door te sturen. Deze zijn strikt persoonlijk.
  Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres om u te contacteren vanuit het secretariaat van het medisch departement voor het versturen van:
  • nieuwsbrieven;
  • informatie over ons medisch aanbod;
  • informatie over relevante opleidingen georganiseerd door het ziekenhuis;
  • informatie over evenementen georganiseerd door het ziekenhuis of de aan het ziekenhuis verbonden artsen.
 • Telefoonnummer
  We zullen u enkel contacteren via telefoon onder volgende omstandigheden:
  • Vanuit het medisch secretariaat betreffende ziekenhuisgerelateerde communicatie.
  • Betreffende patiënten waar u als verwijzende arts bent aangeduid.
 • Riziv-nummer
  Het Riziv-nummer wordt gebruikt om te controleren of uw accountaanvraag gegrond is.

b. Gegevens doorgeven aan een derde partij

Gegevens zullen enkel worden doorgegeven aan derde verwerkers die specifieke instructies krijgen van het AZ Nikolaas. Deze verwerkers mogen enkel de verwerkingen uitvoeren die door het AZ Nikolaas werden gevraagd in overeenstemming met deze verklaring.

We verkopen uw gegevens niet.

Behoudens de doorgifte aan derde verwerkers, zoals hierboven uiteengezet, zal het AZ Nikolaas uw gegevens enkel delen:

 • met de artsen welke verbonden zijn aan het AZ Nikolaas;
 • om de doorgifte van patiëntgebonden medische informatie te faciliteren;
 • om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, in welk geval niet meer persoonsgegevens dan nodig zullen worden doorgegeven aan de bevoegde instanties.

c. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de betreffende persoonsgegevens.

 

d. Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u het recht:

 • op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • om beperking van de verwerking te vragen, alsook bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • uw toestemming betreffende de verwerking te allen tijde in te trekken;
 • om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien u van oordeel bent dat de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens niet werd nageleefd.

Als één van de doeleinden van de verwerking wordt aangepast zal AZ Nikolaas u hiervan op de hoogte brengen.

 

e. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben omtrent uw rechten, het verwerken van uw persoonsgegevens of andere vragen hebben omtrent uw persoonsgegevens, kun u ons altijd contacteren via privacy@aznikolaas.be.