Webcontent weergeven

Rechten van de patiënt


Patiënten hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de wet van 22 augustus 2002.

Deze rechten zijn:

 

 • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening die aan uw behoeften beantwoordt inclusief het recht op adequate pijnbestrijding.
  U heeft recht op de best mogelijke gezondheidszorg. Iedere zorgverlener zet zich hiervoor in met de nodige kennis en de beschikbare technologie. Hierbij is het noodzakelijk dat de waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt worden gerespecteerd en dit zonder enig onderscheid. De zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van de lichamelijke en psychische pijn van de patiënt maken hier integraal deel van uit.
   
 • Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker
  U kunt binnen het artsenkorps van het ziekenhuis vrij uw (behandelend) arts kiezen en uw keuze wijzigen. U heeft het recht meer dan één zorgverlener over hetzelfde probleem te raadplegen. Indien uw gekozen zorgverlener niet beschikbaar is, gaan we er in principe steeds van uit dat u akkoord gaat met de beroepsbeoefenaar met wie u in contact komt. Indien dit niet zo is, vragen we u om dit uitdrukkelijk te vermelden. Er zal dan onderzocht worden in welke mate we aan deze wens tegemoet kunnen komen. Omwille van feitelijke beperkingen (bv. wachtdiensten, aanwezigheid van uitsluitend een mannelijke/vrouwelijke zorgverlener...) zal dit echter niet steeds mogelijk zijn. Wanneer u kiest voor AZ Nikolaas kiest u tevens voor alle beroepsbeoefenaars in het ziekenhuis en dit zonder discriminatie voor geslacht, huidkleur, …
   
 • Recht op informatie
  U heeft recht op alle beschikbare informatie over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. U kunt aan uw arts vragen die informatie aan iemand in wie u vertrouwen stelt, te geven. U kunt uw arts ook laten weten dat u geen informatie wenst.
   
 • Recht op toestemming
  U heeft het recht om tijdig alle relevante informatie te krijgen over onderzoeken en behandelingen die uw arts aan u voorstelt. U heeft tevens het recht om deze onderzoeken te aanvaarden of te weigeren. In sommige situaties zal gevraagd worden een schriftelijke toestemming te ondertekenen – in andere gevallen volstaat een mondeling akkoord.
   
 • Vernemen of de beroepsbeoefenaar gemachtigd is zijn beroep uit te oefenen en verzekerd is.
  Alle artsen bij AZ Nikolaas dienen in het bezit te zijn van een verzekering beroepsaansprakelijkheid en zijn gemachtigd hun beroep uit te oefenen.
  In de rubriek medisch aanbod staan de artsen die verzekerd zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid en gemachtigd zijn hun beroep uit te oefenen.
   
 • Patiëntendossier
  U heeft het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dit raadplegen en er een afschrift van bekomen: u kunt zich hiervoor wenden tot de ombudsdienst. Ook voor vragen hieromtrent kunt u zich steeds wenden tot de ombudsdienst van het ziekenhuis.
   
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  U heeft recht op respect voor uw privéleven en uw intimiteit. AZ Nikolaas heeft een taak in de opleiding van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Regelmatig zult u dan ook met studenten in contact komen. Zij werken altijd onder toezicht. Indien u niet in contact wilt komen met studenten vragen we u om dit uitdrukkelijk te vermelden.
   
 • Recht op klachtenbemiddeling
  U heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst van ons ziekenhuis. Deze zal uw klacht op een onpartijdige wijze onderzoeken en u helpen bij het vinden van een oplossing. Indien geen oplossing kan gevonden worden, dan wordt u op de hoogte gebracht van de verdere stappen die u eventueel kan ondernemen.


U vindt meer informatie in de informatiebrochure met rechten en plichten.

 

Plichten van de patiënt


Binnen AZ Nikolaas is een reglement van inwendige orde van toepassing: dit reglement bevat algemene afspraken die door iedereen moeten worden nageleefd. De toegang tot het ziekenhuis kan worden geweigerd aan eenieder die deze afspraken niet nakomt of storend gedrag vertoont.
 

Hierna vatten we de afspraken even samen

 • Respecteer de rust en de stilte eigen aan het ziekenhuis.
 • Behandel de ander met respect. Verbaal geweld tegenover om het even wie is uit den boze. Fysiek geweld zal steeds gemeld worden aan de interne bewakingsdienst of de politie. Discriminatie wordt binnen het ziekenhuis niet getolereerd.
 • Zorg ervoor dat u zich steeds kan identificeren.
 • Het fotograferen of filmen van anderen is streng verboden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming heeft van de betrokkene.
 • Het binnenbrengen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, is verboden.
 • Tegenover drugs geldt een nultolerantie: de politie wordt steeds verwittigd.
 • Roken is verboden, behalve op de daarvoor voorziene plaatsen.
 • Gebruik van alcohol in het ziekenhuis wordt afgeraden.
 • Kom niet zonder goede reden naar het ziekenhuis.
 • Respecteer de bezoek- en openingsuren van het ziekenhuis en de cafetaria's.
 • Respecteer de regels voor het parkeren van auto's en (brom)fietsen
 • Laat waardevolle voorwerpen thuis: het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Als u uw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. De toegang tot het ziekenhuis kan ook worden ontzegd.

Weet dat bij agressie of geweld de politie wordt ingeschakeld en dat in geval van beschadiging het ziekenhuis de schade kan verhalen.

Het ziekenhuis behoudt zich hoe dan ook het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen indien noodzakelijk.

U vindt meer informatie in de informatiebrochure met rechten en plichten.