Webcontent weergeven

Handvest van de rechten van het gehospitaliseerde kind

Artikel 1 - De opname van een kind in een ziekenhuis mag slechts plaatsvinden wanneer de vereiste verzorging thuis, via dagziekenhuis of externe raadpleging, niet mogelijk is.

In het AZ Nikolaas wordt er een onderscheid gemaakt tussen de kinderafdeling en het kinderdagziekenhuis. In het kinderdagziekenhuis worden kinderen verzorgd die komen voor een dagbehandeling, zoals een heelkundige ingreep of een onderzoek.

Op de kinderafdeling worden kinderen opgenomen van wie de medische toestand 24 uur op 24 uur gespecialiseerde begeleiding vereist of wanneer de noodzakelijke zorg in de thuisomgeving niet kan worden geboden. Bijvoorbeeld het toedienen van intraveneuze medicatie, observatie, intensieve wondverzorging,...

 

 

Dagopname op het kinderdagziekenhuis

Indien het mogelijk is wordt uw kind opgenomen op het kinderdagziekenhuis, waar hij/zij slechts enkele uren dient te verblijven. Van zodra de medische toestand het toelaat kan uw kind ontslagen worden.

 

Een opname op het kinderdagziekenhuis kan gebeuren via:

 • de consultatie van de kinderartsen;
 • de consultatie van een chirurg;
 • de spoedopname.

 

Verblijf op de kinderafdeling

Indien een overnachting noodzakelijk is wordt uw kind opgenomen op de kinderafdeling. Op de kinderafdeling komt de kinderarts of de behandelende chirurg dagelijks langs. Hierdoor kan de zorg snel bijgestuurd worden. Indien de medische toestand van het kind dit toelaat en er in de thuissituatie voldoende ondersteuning geboden kan woden kan het kind ontslagen worden.

 

Een opname op de kinderafdeling kan gebeuren:

 • Ongepland via:
  • spoedopname;
  • verwijzing vanuit andere ziekenhuizen, kinderartsen of huisartsen;
  • de polikliniek pediatrie.
 • Gepland via:
  • de consultatie van de chirurgen;
  • de polikliniek pediatrie;
  • terugverwijzing vanuit een universitair centrum.

Artikel 2 - Kinderen hebben het recht hun ouders of hun plaatsvervangers dag en nacht bij zich te hebben

Een ziekenhuisopname of medische ingreep is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de ouders als het kind. De continue aanwezigheid van één van de ouders is voor het kind geruststellend en draagt bij tot een goede verwerking van de ziekenhuiservaring. Ouders kunnen het gevoel hebben de zorg voor hun kind uit handen te moeten geven. In het AZ Nikolaas willen we dit tegengaan door de ouders of hun plaatsvervanger maximaal bij hun kind aanwezig te laten zijn en te betrekken bij de verzorging van hun kind.

 

Er is voor één van de ouders steeds de mogelijkheid om te overnachten bij het opgenomen kind. Een vaste vergoeding wordt aangerekend voor het gebruik van bedlinnen en het ontbijt voor de bijslapende ouder.

 

Ongeacht waar in het ziekenhuis mag een ouder, of zijn plaatsvervanger, zijn kind steeds begeleiden bij:

 • onderzoeken;
 • consultaties;
 • verpleegkundige handelingen in de onderzoekskamer zoals het plaatsen van een infuus, een bloedafname,...

Indien het niet mogelijk is vooer een van de ouders of hun plaatsvervanger om aanwezig te zijn wordt de begeleiding zo mogelijk overgenomen door de spelbegeleiding of een verpleegkundige.

Artikel 3 - Ouders worden geholpen en gestimuleerd om bij het kind te blijven en deel te nemen aan de zorg voor het kind

Ouders vormen een onmisbare schakel in de zorgverlening. Zij kennen het kind het best en kunnen waardevolle informatie geven over het hoe en waarom van bepaald gedrag van het kind. Alle ouders kunnen meehelpen in de zorg. De verpleegkundigen stimuleren de actieve betrokkenheid van de ouders door het geven van informatie over verluieren, wassen, aerosoltoediening,... Er wordt met de ouders overlegd welk deel van de zorg zij zelf op zich zullen nemen.

Artikel 4 - Kinderen en ouders hebben het recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind, zodat ze deel kunnen nemen in de beslssingen die hen aanbelangen

Informatie aan ouders en kinderen

Als kinderen in het ziekenhuis terechtkomen, is dit voor hen vaak een onbekende en beangstigende omgeving. Het geven van informatie is een belangrijk onderdeel van de begeleiding en verzorging. De mate waarin dit op voorhand kan gebeuren, hangt grotendeels samen met het feit of het gaat om een geplande of niet-geplande opname.

 

Voor de opname wordt het kind en zijn ouders door de (kinder)arts geïnformeerd over de ingreep en/of de onderzoeken die zullen plaatsvinden. Het melden van de diagnose, behandeling en prognose valt eveneens onder zijn/haar bevoegdheid.

 

Bij een geplande ingreep worden de ouders gestimuleerd om hun kind thuis voor te bereiden op het ziekenhuisverblijf. Volgende informatie kunnen ouders reeds meegeven aan hun kind:

 • reden opname;
 • wanneer de ouder bij het kind aanwezig zal zijn;
 • wie in het ziekenhuis werkt (artsen, verpleegkundigen, spelbegeleiders);
 • welke zaken er gebeuren op de kinderafdeling (radiografie, labo-onderzoeken, controles,...)
 • hoe de kinderafdeling er uit ziet (kamers, speelkamer, onderzoekslokalen,...)
 • ...

 

Verlichten van fysieke pijn, lichamelijke ongemakken en emotionele ondersteuning

Doorheen de dag en tijdens de verzorging gebeurt een goede observatie van de pijn (door middel van meting, bevraging en observatie). Deze informatie wordt neergeschreven in het verpleegkundig dossier en wordt gebruikt om de pijn volgens de vastgelegde procedure in het pijnprotocol te bestrijden. Er wordt zowel aandacht gegeven aan niet-medicamenteuze als medicamenteuze behandelingen.

 

Bij pijnlijke behandelingen en onderzoeken trachten we om de pijn en de angst voor het onderzoek te verminderen. We doen dit zowel op een niet-medicamenteuze manier (uitleg geven, afleiding, aanwezigheid ouders,...) als op een medicamenteuze manier (verdovende zalf, andere pijnstillende of verdovende medicatie,...).

 

Na elk onderzoek wordt het kind zowel verbaal als materieel beloond met een geschenkje en/of een diploma van moed.

 

Elk kind dat een heelkundige ingreep moet ondergaan krijgt preventief pijnbestrijdende medicatie toegediend. Het AZ Nikolaas beschikt daarvoor over een procedure die op elke afdeling waar een kind komt gebruikt kan worden.

Verder worden maatregelen genomen om de angst en emotionele spanning bij het kind te verminderen:

 • elke vorm van dwang of fixatie wordt vermeden;
 • er wordt geanticipeerd op situaties die door kinderen mogelijk als beangstigend worden ervaren;
 • zorgen en angsten van kinderen worden erkend;
 • indien gewenst wordt er contact genomen met de psychologische begeleiders, het infantteam of andere begeleidingsteams;
 • ...

 

 

Artikel 5 - Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen. Men vermijdt elke behandeling die niet noodzakelijk is.

Er wordt aan de ouders en het kind informatie verleend over:

 • de gezondheidstoestand van het kind;
 • het doel, het verloop, de te verwachten resultaten en de mogelijke risico's van onderzoeken en ingrepen;
 • de resultaten van onderzoeken en het verdere verloop van de behandeling.

Deze informatie moet het de ouders mogelijk maken een beslissing te nemen en schriftelijk toestemming te verlenen voor een ingreep of behandeling. Dit toestemmingsformulier wordt het informed consent genoemd.

 

Er worden geen medische behandelingen of onderzoeken uitgevoerd waarvan vooraf vaststaat dat die geen voordeel zullen bieden aan de behandeling van het kind. De ingrepen of behandelingen die wel noodzakelijk zijn, worden uitgevoerd door ervaren (kinder)verpleegkundigen en/of (kinder)artsen.

Artikel 6 - Kinderen mogen niet op volwassenenafdelingen worden verpleegd. Ze worden verzorgd op een afdeling samen met kinderen van dezelfde leeftijds- en ontwikkelingsfase. Voor bezoekers bestaan er geen leeftijdsgrenzen.

Elk kind jonger dan 15 jaar, wordt opgenomen op de kinderafdeling of op het kinderdagziekenhuis. Adolescenten tussen 15 en 18 jaar die vertrouwd zijn met de kinderafdeling en/of behandeld worden door een kinderarts, kunnen kiezen voor een verblijf op onze afdeling.

 

Kinderafdeling, kinderdagziekenhuis en polikliniek voor kinderen

Op de kinderafdelingen verblijven geen volwassen patiënten. Er kan gekozen worden voor een één- of tweepersoonskamer. Bij tweepersoonskamers gebeurt de kamertoewijzing op basis van leeftijd, geslacht en reden van opname.

 

Op de kinderafdelingen zijn een aantal voorzieningen en/of initiatieven om het verblijf voor kinderen aangenamer te maken:

 • bezoek van de Cliniclowns;
 • spelbegeleiding;
 • kindvriendelijk ingerichte wachtruimtes met zitmeubels en speelmateriaal;
 • op elke kamer is een televisie aanwezig;
 • kinderen kunnen beschikken over een persoonlijke laptop met internetaansluiting;
 • mogelijkheid tot het gebruik van babybad, verkleinbril, kindertafel met stoeltjes en opstapje voor bij het toilet;
 • snoezelkar;
 • prikdiploma's + geschenkjes;
 • ondersteuning bij de maaltijden;
 • iedere dinsdag komen vrijwilligers van het Rode Kruis langs met de Rode Kruisbibliotheek.

 

Kinderoperatiekwartier (OK) en ontwaakzaal

In campus Sint-Niklaas - L. De Meesterstraat beschikken we over een kindvriendelijk OK. Het kind kan samen met zijn ouders wachten in een speciaal ontworpen kinderwachtzaal. Daarna krijgt een van de ouders de mogelijkheid om het kind te begeleiden tot wanneer hij/zij in slaap is.

 

Na de operatie gaat het kind naar de kinderrecovery waar een van de ouders opnieuw bij het kind aanwezig kan zijn tijdens het ontwaken.

 

 

Aanpassingen op andere afdelingen

Op diensten die niet specifiek gericht zijn op kinderen (medische beelvorming, labo, consultatieruimten,...) maar waar regelmatig kinderen worden onthaald, werden verschillende maatregelen genomen om deze diensten kindvriendelijker te maken.

 

 

Er bestaat geen leeftijdsgrens voor bezoekers

Bezoekers zijn tussen 14.30 uur en 20.00 uur steeds welkom op de kinderafdeling. Vor bezoek is er geen leeftijdsgrens. Broers en zussen mogen tussen deze uren steeds op bezoek komen. Zij zijn wel gebonden aan de richtlijnen die de dienst Ziekenhuishygiëne opstelt om het besmettingsgevaar zo laag mogelijk te houden.

Artikel 7 - Het ziekenhuis moet de kinderen een omgeving aanbieden die in overeenstemming is met hun fysieke, affectieve en educatieve noden. Zowel wat uitrusting, personeel als veiligheid betreft.

Recht op spelen

Kinderen hebben recht op spelen. Dit wordt maximaal gestimuleerd door de aanwezigheid van onze twee spelbegeleiders, de speelzaal en de verschillende vrijwilligers. De spelbegeleiding organiseert spelactiviteiten, begeleidt kinderen bij onderzoeken en tijdens de maaltijd, vangt kinderen op waarvan de ouders niet aanwezig zijn en geeft extra aandacht aan kinderen die het emotioneel moeilijk hebben. Er zijn boeken, strips, gezelschapsspelen, knutselmateriaal en films aanwezig voor de verschillende leeftijdsgroepen.

 

 

Veiligheid op de kinderafdeling

Valpreventie

Valpreventie is een belangrijke bekommernis. Zo wordt er grote aandacht besteed aan de veiligheid van het kind op zijn kamer. Ouders worden goed geïnformeerd op welke manier ze hun kind veilig in het bedje achterlaten en op elke kamer hangt een valpreventiekaart.

 

Veiligheid op de kamer en tijdens de verzorging

Tijdens het opnamegesprek wordt zoveel mogelijk informatie gevraagd. Belangrijke informatie zoals allergieën, intoleranties, speelgewoontes en voorkeuren dat het kind heeft zijn zeer belangrijk om potentieel gevaarlijke situaties te vermijden. We stemmen onze zorg dan ook zoveel mogelijk af op het kind om deze situaties te vermijden.

 

Op elke kamer staat er een veiligheidskaart waarin de ouders worden opgeroepen om mee te helpen aan een veilige behandeling van hun kind. Deze veiligheidskaarten geven informatie over valpreventie en beschermingsmaatregelen die moeten genomen worden bij verschillende infecties.

 

Verder worden volgende aandachtspunten in acht genomen:

 • de keuze van het bed is afhankelijk van de leeftijd van het kind;
 • thermostatische kranen met veiligheid;
 • potentieel gevaarlijke technische elementen niet op kinderhoogte;
 • medicatie wordt bewaard in een beveiligd dienstlokaal en/of in de afsluitbare medicatiekar;
 • de patiëntenkamers zijn herkenbaar door een figuurtje op de kamerdeur;
 • aangepast meubilair;
 • dienstloken zijn aangeduid met een rode deur en een verbodsteken. Deze deuren zijn steeds afgesloten als er geen personeel aanwezig is;
 • in de kamers zijn er ramen aan de zijde van de gang om toezicht te verzekeren;
 • buitenramen kunnen enkel in klapvorm geopend worden.

Artikel 8 - Het multidisciplinair team is opgeleid voor de behandeling en verzorging van kinderen. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om aan de psychologische en emotionele noden van de kinderen en hun familie te beantwoorden

Het multidisciplinair team van de kinderafdeling AZ Nikolaas bestaat uit artsen, kinderverpleegkundigen, logistieke medewerkers, psychosociale begeleiders, spelbegeleiders en schoonmaakpersoneel. Het personeel is specifiek opgeleid en/of ervaren in het werken met kinderen. Als het kind moet worden opgenomen door een arts van een andere discipline (bv. heelkunde, orthopedie,...), wordt het kind opgevolgd door de artsen van die discipline. Deze artsen werken op regelmatige basis samen met de kinderartsen van de afdeling.

 

Op doktersvoorschrift wordt er samengewerkt met gespecialiseerde paramedici (kinesitherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog,...) Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het Infantteam, een onderdeel van de dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit team werkt ondersteunend voor zwangere koppels en ouders met baby's of kinderen van 0 tot 6 jaar.

 

Voor oudere kinderen met psychische problemen is er in het ziekenhuis een team (liasonfunctie) die ervoor moet zorgen dat er een optimale samenwerking en communicatie is tussen de dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie en de Kinderafdeling.

 

Artikel 9 - Kinderen hebben het recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken

Artsen

Wanneer het kind poliklinisch wordt opgevolgd, gebeurt dit door de kinderarts naar keuze. Alle kinderartsen werken nauw samen in groep. Wanneer uw kinderarts naar keuze niet beschikbaar is, kunt u 24/24 en 7/7 een beroep doen op een andere kinderarts.

 

Bij hospitalisatie wordt elk kind dagelijks onderzocht door een kinderarts. Dit kamerbezoek gebeurt door één bepaalde kinderarts volgens een vastgelegd wachtsysteem. De behandelende kinderarts wordt door de toerarts op de hoogte gesteld tijdens de wekelijks patiëntenbespreking. Tijdens het kamerbezoek bespreekt de kinderarts met de ouders het verloop van de aandoening, de behandeling, de onderzoeken, het ontslag,...

 

 

Verpleegkundigen

Bij het opstellen van de werkplanning en de patiëntentoewijzing wordt er aandacht besteed aan de continuïteit van de zorg. Hierdoor wordt het aantal hulpverleners per kind beperkt en kan de verpleegkundige het kind beter leren kennen en een vertrouwensrelatie opbouwen.

Artikel 10 - Kinderen hebben het recht om met respect en begrip benaderd en behandeld te worden. De privacy van elk kind moet gegarandeerd worden.

Bij elke opname vindt er een opnamegesprek plaats. Hierbij wordt gepeild naar de voeding-, slaap- en speelgewoontes, persoonlijke aandachtspunten, thuissituatie van het kind,... Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt er maximaal rekening gehouden met deze elementen, evenals met  hun culturele en religieuze achtergrond.

 

Kinderen krijgen informatie aangepast aan hun bevattingsniveau waardoor zij kunnen deelnemen in bepaalde beslissingen (bv. in welke arm wordt het infuus geplaatst). Kinderen worden beschouwd als volwaardige partners, worden betrokken in de dialoog en aangespoord om vragen te stellen.

 

We stimuleren dat de kinderen open en vrij kunnen praten, om zelf te kizen wie bij vertrouwelijke gesprekken aanwezig is en wat met die informatie wordt gedaan.

 

Kinderen hebben het recht om zich terug te trekken en alleen te zijn.

 

Tijdens de verzorging en onderzoeken wordt aandacht besteed aan de privacy van het kind (geen inkijk in de kamer, bedekken van het lichaam,...). Alle medewerkers zijn verbonden aan het beroepsgeheim, er worden enkle mededelingen gedaan aan de ouders en het kind zelf.