Webcontent weergeven

 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie Tilia breidt uit

Op 23 december 2016 werd aan AZ Nikolaas een planningsvergunning verleend voor reconversie naar 12 k-plaatsen, of met andere woorden 12 bedden dagbehandeling. Door de invoering van het moratorium door het kabinet De Block op 25 december 2016 en een aantal onduidelijkheden over de VIPA-financiering kon het project pas laattijdig van start gaan.

Na het voorbereidend werk van de interne projectmedewerkers vond eind 2017 het eerste overleg plaats met het architectenbureau. Ondertussen werden ook de nodige vergunningen en goedkeuringen verkregen (stedenbouw, provincie, brandweer, preventie en veiligheid, kapvergunningen, ….) en zullen de bouwwerken in augustus 2019 van start gaan.

Waarom wensen we uit te breiden?

Buiten het gegeven dat de huidige programmatie van zowel K (verblijvend) en k (dagbehandeling) plaatsen voor Vlaanderen ontoereikend is om te voldoen aan de vragen, ervaren zowel het ziekenhuis en de actoren binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) voor kinderen en jongeren en jeugdhulp momenteel een hiaat op diverse vlakken:

  • Vooreerst moet worden vastgesteld dat een residentiële/hospitaalsetting niet aangewezen, dan wel niet meer noodzakelijk is voor bepaalde kinderen en jongeren. Echter  de overgang van een residentieel traject naar de thuiscontext is soms te abrupt, met terugval tot gevolg.
  • Daarnaast blijkt in de realiteit dat kinderen of jongeren die kunnen deelnemen aan het dagelijks leven, maar hierbij toch wel hinder ondervinden, thans niet afdoende kunnen worden opgevangen en begeleid.
  • Tenslotte blijkt dat een specifieke doelgroep kinderen en jongeren moeilijk te dragen zijn door hun omgeving en de voorziening waar zij thans in verblijven, met een doorschuiven tussen verschillende instanties als gevolg. Voor deze jongeren geeft dagbehandeling de mogelijkheid om te blijven wonen in hun huidige instelling en toch behandeling te ontvangen waardoor gevoelens van afwijzing met toename van gedragsproblematiek mogelijks kan vermeden worden.

AZ Nikolaas meent dat de opstart van een psychiatrische dagbehandeling voor kinderen en jongeren een antwoord kan bieden op deze hiaten:

  • Door het aanbieden van de psychiatrische dagbehandeling voor kinderen en jongeren kan worden voorzien in een gedegen en volwaardige overgang van de residentiële naar de semi-residentiële zorg. Op deze manier is de overgang niet te abrupt (met mogelijke terugval tot gevolg). Via de dagtherapie kan dit meer geleidelijk gaan met een betere re-integratie en minder kans op herval;
  • Ter voorbereiding van een residentiële behandeling kan een semi-residentiële behandeling een meerwaarde bieden teneinde een concreet en volledig beeld te verwerven van de psychodiagnostiek van de betrokken jongere. Dit biedt de opportuniteit de residentiële behandeling beter af te stemmen op de noden die er zijn.
  • Ook voor de kinderen en jongeren die thans hinder ondervinden in hun deelname aan het dagelijks leven kan de psychiatrische dagbehandeling die ondersteuning bieden die zij nodig hebben. De kinderen en jongeren blijven op die manier functioneren in hun omgeving en behouden hun plek in de maatschappij, met dien verstande dat intensiever kan worden samengewerkt met de thuiscontext en nieuwe vaardigheden in een meer beschermde omgeving kunnen worden geoefend onder professionele ondersteuning van het team. Op deze manier kan mogelijks een volledige residentiële opname worden voorkomen.
  • Voor de kinderen en jongeren die moeilijk te dragen zijn door de omgeving kan meer gedeelde zorg mogelijks voorkomen dat zij moeten doorschuiven tussen verschillende instanties met potentieel bijkomende relationele trauma's en verergering van de symptomatologie tot gevolg. De Kinder- en Jeugdpsychiatrie wordt thans regelmatig gecontacteerd door de voorzieningen bijzondere jeugdzorg, de centra voor leerlingenbegeleiding en de voorzieningen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) maar kunnen onvoldoende ondersteuning bieden bij gebrek aan een psychiatrische dagbehandeling voor kinderen en jongeren.

Het uitbouwen van psychiatrische dagbehandeling voor kinderen en jongeren biedt de gelegenheid in de mate van het mogelijke te voldoen aan de doelstellingen die de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het ziekenhuis zichzelf stellen: gespecialiseerde, toegankelijke en laagdrempelige zorg.

Een belangrijke pijler in het aanbieden van gespecialiseerde zorg is de ontwikkeling van een moeder-kind unit. Via de extra plaatsen waarover we zullen beschikken kunnen we onze huidige infant/liaisonwerking verder ontwikkelen zodanig dat ook voor deze doelgroep een semi-residentieel aanbod beschikbaar zal zijn.